Til hovedinnholdet

Endringer i hvitvaskingsloven

Fra 1. juli 2017 ble det innført forbud for forhandlere av gjenstander å motta kr 40.000 eller mer i kontanter.

Skattedirektoratet har avgitt en prinsipputtalelse om praktiseringen av forbudet. Vi gjengir uttalelsen i sin helhet:

 

"Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsloven) er tillagt en ny bestemmelse om kontantforbud med ikrafttredelse 1. juli 2017. Loven innfører et forbud for forhandlere av gjenstander mot å motta kr 40 000 eller mer i kontanter.

 

Bestemmelsen lyder:

  • 4 a. Beløpsgrense for kontantvederlag. Kontroll

 

Forhandlere av gjenstander kan ikke motta vederlag i kontanter på 40 000 kroner eller mer. Dette gjelder også der oppgjøret gjennomføres i flere operasjoner.

 

Skattekontoret fører kontroll med at første ledd blir overholdt. Ved kontrollen gjelder skatteforvaltningsloven §§ 10-1, 10-2, 10-4, 10-10, 10-11, 10-12, 10-13 og 10-14 tilsvarende så langt de passer.

 

Forbudet gjelder uavhengig om betalingen skjer i én eller flere operasjoner. Fra samme tidspunkt vil forhandlere av gjenstander ikke lenger være underlagt hvitvaskingslovens krav til kontroll, dokumentasjon, opplæring og rutiner ved kontantomsetning.

 

Etterlevelsen av beløpsgrensen kontrolleres av Skatteetaten, og særskilte bestemmelser i skatteforvaltningsloven er derfor gitt anvendelse for å kontrollere beløpsgrensen, se hvitvaskingsloven § 4 a annet ledd. Skatteetatens oppgave består i å kontrollere at forhandlere av gjenstander ikke mottar kr 40 000 eller mer i kontanter.

 

Kjernen i forbudet er tilfeller der vare og kontanter utveksles samtidig. Det sentrale ved vurderingen er hva som er én transaksjon. For eksempel vil avbetaling for én vare rammes av forbudet, slik at den samlede betalingen for varen ikke kan bestå av kr 40 000 eller mer i kontanter.

 

FORMÅL

Bestemmelsens hovedformål er å forhindre og redusere risikoen for hvitvasking ved kontantkjøp, forhindre at forhandlere kan misbrukes til hvitvaskings- og terrorformål, samt avledet gevinst er at kontantforbudet vil motvirke svart økonomi og skattesvik.

 

HVEM OMFATTES AV FORBUDET

Kontantforbudet i Hvitvaskingsloven § 4 a retter seg mot forhandlere av gjenstander. Med "forhandler" menes alle næringsdrivende, også innbefattet auksjonsholdere og andre profesjonelle mellommenn. Kontantforbudet gjelder alle næringsbransjer som selger varer. Salg mellom privatpersoner rammes ikke, kun ervervsmessige salg.

 

HVILKE TRANSAKSJONER OMFATTES AV FORBUDET

Kjernen i forbudet er som nevnt tilfeller der vare og kontanter utveksles samtidig. Det sentrale ved vurderingen er hva som er én transaksjon. For eksempel vil avbetaling for én vare rammes av forbudet, slik at den samlede betalingen for varen ikke kan bestå av kr 40 000 eller mer i kontanter.

 

Skattedirektoratet har vurdert hvilke typer transaksjoner som omfattes av kontantforbudet. Vurderingen er ikke uttømmende.

 

Beløpsgrensen for kontantvederlag gjelder kjøp av gjenstander. Med "Gjenstander" menes alle fysiske ting, men også omfatter gavekort, forhåndsbetalte bankkort/ prepaid betalingskort, telefonkort mv.

 

Kontantforbudet gjelder også transaksjoner hvor flere gjenstander kjøpes samtidig, selv om verdien av en enkeltgjenstand er under kr 40 000. Det er ikke et krav om sammenheng mellom varene som kjøpes; er verdien av gjenstandene samlet over beløpsgrensen, omfattes transaksjonen av kontantforbudet. Beløpsgrensen på kr 40 000 og kontantforbudet gjelder tilsvarende uavhengig av om det kjøpes varer på vegne av en eller flere personer i samme transaksjon.

 

Kontantforbudet og beløpsgrensen kan ikke omgås ved at oppgjøret skjer i flere delbetalinger. Det er ikke tillatt å splitte transaksjonsbetalingen for å omgå kontantforbudet, avtale kontant avbetalingsordning eller tilsvarende avdragsordninger med kontanter, om kjøpesummen er over

kr 40 000. Kontantforbudet vil tilsvarende gjelde om det inngås en bindene avtale om kjøp av flere gjenstander, men avtales at levering skal skje i flere omganger over tid. Flere enkeltstående kjøp fra samme forhandler rammes ikke.                           

 

Tjenesteytelser er ikke omfattet. For de tilfeller en vare selges samtidig eller sammen med en tilhørende tjeneste som f.eks. levering og montering, må det skilles mellom verdien av gjenstandene og tjenesteytelsen. Kontantbetalingen for varene kan ikke overstige kr 40 000."
Kilde: regnskapnorge.no